مرجع دانلود فایل های آموزشی

دانلود درس ۴ مطالعات اجتماعی پایه هشتم پاورپوینت وظایف دولت

دانلود درس 4 مطالعات اجتماعی پایه هشتم پاورپوینت وظایف دولت  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت وظایف دولت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 26         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود پاورپوینت درس ۵ مطالعات اجتماعی پایه هشتم آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها

دانلود پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پایه هشتم آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها درس 5 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 35         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط ...

دانلود پاورپوینت درس ۶ مطالعات اجتماعی پایه هشتم قوه قضائیه

دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پایه هشتم قوه قضائیه  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قوه قضائیه درس 6 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 24         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود پاورپوینت درس ۷ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ارتباط و رسانه

دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ارتباط و رسانه  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ارتباط و رسانه درس 7 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 18         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ...

دانلود پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پایه هشتم رسانه ها در زندگی ما

دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پایه هشتم رسانه ها در زندگی ما  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت رسانه ها در زندگی ما درس 8 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 33         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین ...

دانلود پاورپوینت درس ۹ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان

دانلود پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان درس 9 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 53         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم از رحلت پیامبر تا قیام کربلا

دانلود پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه هشتم از رحلت پیامبر تا قیام کربلا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت از رحلت پیامبر تا قیام کربلا درس 10 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 49         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ورود اسلام به ایران

دانلود پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ورود اسلام به ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ورود اسلام به ایران درس 11 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 32         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پایه هشتم عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی

دانلود پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه هشتم عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی درس 12 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 31         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۳مطالعات اجتماعی پایه هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

دانلود پاورپوینت درس 13مطالعات اجتماعی پایه هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان درس 13مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 38         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۴ مطالعات اجتماعی پایه هشتم میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه هشتم میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی درس 14 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 33         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۵ مطالعات اجتماعی پایه هشتم حمله چنگیز و تیمور به ایران

دانلود پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه هشتم حمله چنگیز و تیمور به ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حمله چنگیز و تیمور به ایران درس 15 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 35         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۶ مطالعات اجتماعی پایه هشتم پیروزی فرهنگ بر شمشیر

دانلود پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی پایه هشتم پیروزی فرهنگ بر شمشیر  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پیروزی فرهنگ بر شمشیر درس 16 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 40         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۷ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی آسیا

دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی آسیا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی آسیا درس 17 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 56         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۸ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا

دانلود پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا درس 18 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 54         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۹ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا

دانلود پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا درس 19 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 45         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۲۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

دانلود پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ایران و منطقه جنوب غربی آسیا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایران و منطقه جنوب غربی آسیا درس 20 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 55         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۲۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا

دانلود پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا درس 21 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 53         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۲۲ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا

دانلود پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا درس 22 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 53         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۲۳ مطالعات اجتماعی پایه هشتم قاره آمریکا

دانلود پاورپوینت درس 23 مطالعات اجتماعی پایه هشتم قاره آمریکا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قاره آمریکا درس 23 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 61         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود پاورپوینت درس ۲۴ مطالعات اجتماعی پایه هشتم قاره استرالیا و اقیانوسیه

دانلود پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی پایه هشتم قاره استرالیا و اقیانوسیه  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قاره استرالیا و اقیانوسیه درس 24 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 40         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس ۱ مطالعات اجتماعی پایه نهم گوی آبی زیبا

دانلود پاورپوینت درس 1 مطالعات اجتماعی پایه نهم گوی آبی زیبا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت گوی آبی زیبا درس 1 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 29         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ...

بک دراپ تولد تم کرمی و سبز-کد ۱۴۶۱

بک دراپ تولد تم کرمی و سبز-کد 1461مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم کرمی و سبز-کد 1461 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين ...

دانلود پاورپوینت درس ۲ مطالعات اجتماعی پایه نهم حرکات زمین

دانلود پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی پایه نهم حرکات زمین  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حرکات زمین درس 2 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 31       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب ...

بک دراپ تولد تم گل رز -کد ۱۴۶۲

بک دراپ تولد تم گل رز -کد 1462مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم گل رز -کد 1462 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين ...

بک دراپ تولد تم گل صورتی-کد ۱۴۶۳

بک دراپ تولد تم گل صورتی-کد 1463مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم گل صورتی-کد 1463 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي ...

بک دراپ تولد تم رزهای قرمز-کد ۱۴۶۴

بک دراپ تولد تم رزهای قرمز-کد 1464مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم رزهای قرمز-کد 1464 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي ...

دانلود پاورپوینت درس ۳ مطالعات اجتماعی پایه نهم چهره زمین

دانلود پاورپوینت درس 3 مطالعات اجتماعی پایه نهم چهره زمین  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت چهره زمین درس 3 مطالعات اجتماعی پایه نهمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 36         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

بک دراپ تولد تم گلهای وحشی-کد ۱۴۶۵

بک دراپ تولد تم گلهای وحشی-کد 1465مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم گلهای وحشی-کد 1465 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين مناسب براي ...

بک دراپ تولد تم گلهای وحشی جنگل-کد ۱۴۶۶

بک دراپ تولد تم گلهای وحشی جنگل-کد 1466مشخصات فايل نام فايل:بک دراپ تولد تم گلهای وحشی جنگل-کد 1466 نوع فايل:بک دراپ،backdrop پسوند فايل اصلي:JPEG پسوند فايل فشرده:ZIP ابعاد:1000*1500 PIX ابعاد چاپ:8.47*12.7 سانتیمتر(قابل چاپ تا ابعاد 35*52 سانتیمتر با کیفیت عالی) کيفيت: 300 DPI ويژگي هاي فايل Original file کاربري آسان جايگزين ...