مرجع دانلود فایل های آموزشی

پاورپوینت گفتار ۳ فصل ۸ زیست شناسی پایه دوازدهم ارتباط و زندگی گروهی

پاورپوینت گفتار 3 فصل 8 زیست شناسی پایه دوازدهم ارتباط و زندگی گروهیعنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ارتباط و زندگی گروهی گفتار 3 فصل 8 زیست شناسی پایه دوازدهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 17منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه ...

پاورپوینت گفتار ۱ فصل ۱ زیست شناسی پایه دهم زیست شناسی چیست

پاورپوینت گفتار 1 فصل 1 زیست شناسی پایه دهم زیست شناسی چیست  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت زیست شناسی چیست گفتار 1 فصل 1 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 24منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن:پروانه مونارک دارای ...

پاورپوینت گفتار ۲ فصل ۱ زیست شناسی پایه دهم زیست شناسی نوین

پاورپوینت گفتار 2 فصل 1 زیست شناسی پایه دهم زیست شناسی نوین  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت زیست شناسی نوین گفتار 2 فصل 1 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 16منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن: جزء نگری ...

پاورپوینت گفتار ۳ فصل ۱ زیست شناسی پایه دهم زیست شناسی در خدمت انسان

پاورپوینت گفتار 3 فصل 1 زیست شناسی پایه دهم زیست شناسی در خدمت انسان  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت زیست شناسی در خدمت انسان گفتار 3 فصل 1 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 25منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی ...

پاورپوینت گفتار ۱ فصل ۲ زیست شناسی پایه دهم یاخته و بافت جانوری

پاورپوینت گفتار 1 فصل 2 زیست شناسی پایه دهم یاخته و بافت جانوری  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت یاخته و بافت جانوری گفتار 1 فصل 2 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 21منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن:بافت ...

پاورپوینت گفتار ۲ فصل ۲ زیست شناسی پایه دهم ساختار و عملکرد لولۀ گوارش

پاورپوینت گفتار 2 فصل 2 زیست شناسی پایه دهم ساختار و عملکرد لولۀ گوارش  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ساختار و عملکرد لولۀ گوارش گفتار 2 فصل 2 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 26منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با ...

پاورپوینت گفتار ۳ فصل ۲ زیست شناسی پایه دهم جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

پاورپوینت گفتار 3 فصل 2 زیست شناسی پایه دهم جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش گفتار 3 فصل 2 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 47منطبق با مطالب ...

پاورپوینت گفتار ۲ فصل ۳ زیست شناسی پایه دهم تهویه ششی

پاورپوینت گفتار 2 فصل 3 زیست شناسی پایه دهم تهویه ششی  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تهویۀ ششی گفتار 2 فصل 3 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 49منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به ...

پاورپوینت گفتار ۳ فصل ۳ زیست شناسی پایه دهم تنوع تبادلات گازی

پاورپوینت گفتار 3 فصل 3 زیست شناسی پایه دهم تنوع تبادلات گازی  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تنوع تبادلات گازی گفتار 3 فصل 3 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 23منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این ...

پاورپوینت گفتار ۱ فصل ۴ زیست شناسی پایه دهم قلب

پاورپوینت گفتار 1 فصل 4 زیست شناسی پایه دهم قلب  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت قلب گفتار 1 فصل 4 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 47منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن:ساختار بافتی قلب1-پیراشامه (پریکارد)تعریف:کیسه ای محافظت کننده ...

پاورپوینت گفتار ۲ فصل ۴ زیست شناسی پایه دوازدهم رگ ها (رگ های خونی)

پاورپوینت گفتار 2 فصل 4 زیست شناسی پایه دوازدهم رگ ها (رگ های خونی)  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت رگ ها (رگ های خونی) گفتار 2 فصل 4 زیست شناسی پایه دوازدهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 48منطبق با مطالب و رئوس کتاب ...

پاورپوینت گفتار ۳ فصل ۴ زیست شناسی پایه دهم خون

پاورپوینت گفتار 3 فصل 4 زیست شناسی پایه دهم خون  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت خون گفتار 3 فصل 4 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 48منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی   با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ...

پاورپوینت گفتار ۴ فصل ۴ زیست شناسی پایه دهم تنوع گردش مواد در جانداران

پاورپوینت گفتار 4 فصل 4 زیست شناسی پایه دهم تنوع گردش مواد در جانداران  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تنوع گردش مواد در جانداران گفتار 4 فصل 4 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 48منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا ...

پاورپوینت گفتار ۱ فصل ۵ زیست شناسی پایه دهم هم ایستایی و کلیه ها

پاورپوینت گفتار 1 فصل 5 زیست شناسی پایه دهم هم ایستایی و کلیه ها  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت هم ایستایی و کلیه ها گفتار 1 فصل 5 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 24منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی ...

پاورپوینت گفتار ۲ فصل ۵ زیست شناسی پایه دهم فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن

پاورپوینت گفتار 2 فصل 5 زیست شناسی پایه دهم فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن گفتار 2 فصل 5 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 28منطبق با مطالب و رئوس ...

پاورپوینت گفتار ۳ فصل ۵ زیست شناسی پایه دهم تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

پاورپوینت گفتار 3 فصل 5 زیست شناسی پایه دهم تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران گفتار 3 فصل 5 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 69منطبق با مطالب ...

پاورپوینت گفتار ۱ فصل ۶ زیست شناسی پایه دهم ویژگی های یاختۀ گیاهی

پاورپوینت گفتار 1 فصل 6 زیست شناسی پایه دهم ویژگی های یاختۀ گیاهی  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ویژگی های یاختۀ گیاهی گفتار 1 فصل 6 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 61منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر ...

پاورپوینت گفتار ۲ فصل ۶ زیست شناسی پایه دهم سامانه بافتی

پاورپوینت گفتار 2 فصل 6 زیست شناسی پایه دهم سامانه بافتی  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت سامانۀ بافتی گفتار 2 فصل 6 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 37منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر اینکه این پاورپوینت به ...

پاورپوینتگفتار ۳ فصل ۶ زیست شناسی پایه دهم ساختار گیاهان

پاورپوینتگفتار 3 فصل 6 زیست شناسی پایه دهم ساختار گیاهان  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت ساختار گیاهان گفتار 3 فصل 6 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 41منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور ...

پاورپوینت گفتار ۱ فصل ۷ زیست شناسی پایه دهم تغذیۀ گیاهی

پاورپوینت گفتار 1 فصل 7 زیست شناسی پایه دهم تغذیۀ گیاهی  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تغذیۀ گیاهی گفتار 1 فصل 7 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 29منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن:گیاهان چگونه مواد مورد نیاز ...

پاورپوینت گفتار ۲ فصل ۷ زیست شناسی پایه دهم جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی

پاورپوینت گفتار 2 فصل 7 زیست شناسی پایه دهم جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی گفتار 2 فصل 7 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 19منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی ...

پاورپوینت گفتار ۳ فصل ۷ زیست شناسی پایه دهم انتقال مواد در گیاهان

پاورپوینت گفتار 3 فصل 7 زیست شناسی پایه دهم انتقال مواد در گیاهان  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت انتقال مواد در گیاهان گفتار 3 فصل 7 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 43منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر ...

پاورپوینت گفتار ۴ فصل ۲ زیست شناسی پایه دهم تنوع گوارش در جانداران

پاورپوینت گفتار 4 فصل 2 زیست شناسی پایه دهم تنوع گوارش در جانداران  عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تنوع گوارش در جانداران گفتار 4 فصل 2 زیست شناسی پایه دهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 23منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه بر ...

پاورپوینت دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون

پاورپوینت دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دستگاه لنفی و تنظیم دستگاه گردش خون زیست شناسی فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 39 بکارگیری انیمیشن ها و تصاویر زیبا   منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی قسمتی از متن:دستگاه لنفیمهره ...

دانلود پاورپوینت بیولوژی ،اکولوژی کژدم ها وپیشگیری از گزش آنها

دانلود پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنهادانلود پاورپوینت بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها  با فرمت ppt ودر 61 اسلاید قابل ویرایش قسمتی از متن پاورپوینت   --- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Scorpions, which are grouped ...

کتابچه جامع پرورش و نگهداری از گیاه بامبو ( لاکی بامبو ) و مروری بر قوانین فنگ شویی

کتابچه جامع پرورش و نگهداری از گیاه بامبو ( لاکی بامبو ) و مروری بر قوانین فنگ شویی  دو کتاب در یک کتاب صد و دو پرسش و پاسخ ( مشکلات بامبو و راه درمان ) گیاه بامبو ( لاکی بامبو ) یکی ...

دانلود پاورپوینت پاتوفیزیولوژی مرگ

دانلود پاورپوینت پاتوفیزیولوژی مرگدانلود پاورپوینت پاتوفیزیولوژی مرگ با فرمت ppt ودر 24 اسلاید قابل ویرایش قسمتی از متن پاورپوینت ´پاتولوژی مرگ ´انواع مرگ ´هیپوستاز ´جمود نعشی ´تجزیه و فساد نعشی ´تشکیل آدیپوسر ´مومیایی شدن ´آسیب پس از مرگ توسط جانوران   ´حشره شناسی اجساد ´تعیین زمان گذشته از مرگ ´تخلیه معده جهت تعیین زمان مرگ ´استفاده ...

دانلود پاورپوینت شمع های ژاپنی

دانلود پاورپوینت شمع هاي ژاپنيدانلود پاورپوینت شمع هاي ژاپني  با فرمت ppt ودر 30 اسلاید قابل ویرایش قسمتی از متن پاورپوینت نكات مهم   اصل روش به سال 1600 ميلادي بر مي گردد كه بوسيله برنج كاران ژاپني براي پيش بيني قيمت برنج مورد استفاده ...

دانلود رایگان کتاب صوتی دیوانه جبران خلیل جبران

دانلود رایگان کتاب صوتی دیوانه جبران خلیل جبراندیوانه جبران خلیل جبران #داستان_رمان ۳۷فایل صوتی کتاب دیوانه به تبع نامش ترتیب و توالی خاصی برای خواندن ندارد. داستان های نغز و کوتاه این کتاب همواره تمی رازآلود و عرفان گونه دارد. ...

دانلود پاورپوینت اداره کل مالکیت صنعتی

دانلود پاورپوینت اداره کل مالکیت صنعتیدانلود پاورپوینت اداره کل مالکیت صنعتی با فرمت ppt ودر 59 اسلاید قابل ویرایش قسمتی از متن پاورپوینت   --- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اداره کل مالکیت صنعتی اسلاید 1 : 1- ثبت ملی علائم تجاری 2- ثبت ملی نشانه های جغرافیایی 3- ثبت ...