مرجع دانلود فایل های آموزشی

خط تحریری نستعلیق

خط تحریری نستعلیقدوره آموزشی خط تحریری نستعلیق به زبانی ساده شامل: 13 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند) جزوه آموزشی متناسب ...

خط تحریری شکسته نستعلیق

خط تحریری شکسته نستعلیقدوره آموزشی خط تحریری شکسته نستعلیق به زبانی ساده شامل: 11 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت ...

خط تحریری نسخ

خط تحریری نسخدوره آموزشی خط تحریری نسخ به زبانی ساده شامل: 10 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند) جزوه ...