مرجع دانلود فایل های آموزشی

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 18         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم همدلی و همیاری در حوادث

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم همدلی و همیاری در حوادث  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت همدلی و همیاری در حوادث درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 33         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قانون گذاری

دانلود پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قانون گذاری  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قانون گذاری درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 17         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم مصرف

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم مصرف  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مصرف درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 33         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی     فونت ...

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تولید و توزیع

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تولید و توزیع  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تولید و توزیع درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 31         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس بیست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم اوضاع اقتصادی در ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس بیست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم اوضاع اقتصادی در ایران باستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان درس بیست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 22         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ...

دانلود پاورپوینت درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هفتم اوضاع اجتماعی ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هفتم اوضاع اجتماعی ایران باستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 21         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتم امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند

دانلود پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتم امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 19         پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران

دانلود پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: ...

دانلود پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قدیمی ترین سکونتگاه های ایران

دانلود پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قدیمی ترین سکونتگاه های ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه های ایران درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 44         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم میراث فرهنگی و تاریخ

دانلود پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم میراث فرهنگی و تاریخ  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت میراث فرهنگی و تاریخ درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 19         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات ...

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جاذبه های گردشگری ایران

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جاذبه های گردشگری ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 49         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات ...

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم گردشگری چیست

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم گردشگری چیست  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت گردشگری چیست درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 32       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب ...

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم منابع آب و خاک

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم منابع آب و خاک  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت منابع آب و خاک درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 48         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات ...

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جمعیت ایران

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جمعیت ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جمعیت ایران درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 32         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب ...

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم حفاظت از زیستگاه های ایران

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم حفاظت از زیستگاه های ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حفاظت از زیستگاه های ایران درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 43         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تنوع زیستگاه های ایران

دانلود پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تنوع زیستگاه های ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تنوع زیستگاه های ایران درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 32         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین ...

دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم ایران خانه ما

دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم ایران خانه ما  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایران خانه ما درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 30         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم من کجا زندگی می کنم

دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم من کجا زندگی می کنم  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت من کجا زندگی می کنم درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 38         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس بیست چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دانش و هنر در ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس بیست چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دانش و هنر در ایران باستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان درس بیست چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 30         پاورپوینت قابل ویرایش با ...

دانلود پاورپوینت درس بیست سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس بیست سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان درس بیست سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 31         پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۴ مطالعات اجتماعی پایه هشتم میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

دانلود پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه هشتم میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی درس 14 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 33         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۳مطالعات اجتماعی پایه هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

دانلود پاورپوینت درس 13مطالعات اجتماعی پایه هشتم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان درس 13مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 38         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پایه هشتم عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی

دانلود پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه هشتم عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی درس 12 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 31         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ورود اسلام به ایران

دانلود پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ورود اسلام به ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ورود اسلام به ایران درس 11 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 32         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس ۱۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم از رحلت پیامبر تا قیام کربلا

دانلود پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه هشتم از رحلت پیامبر تا قیام کربلا  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت از رحلت پیامبر تا قیام کربلا درس 10 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 49         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۹ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان

دانلود پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان درس 9 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 53         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ۸ مطالعات اجتماعی پایه هشتم رسانه ها در زندگی ما

دانلود پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پایه هشتم رسانه ها در زندگی ما  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت رسانه ها در زندگی ما درس 8 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 33         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین ...

دانلود پاورپوینت درس ۷ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ارتباط و رسانه

دانلود پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ارتباط و رسانه  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ارتباط و رسانه درس 7 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 18         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس ...

دانلود پاورپوینت درس ۶ مطالعات اجتماعی پایه هشتم قوه قضائیه

دانلود پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی پایه هشتم قوه قضائیه  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قوه قضائیه درس 6 مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 24         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...