مرجع دانلود فایل های آموزشی

دانلود پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قانون گذاری

دانلود پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قانون گذاری  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قانون گذاری درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 17         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم همدلی و همیاری در حوادث

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم همدلی و همیاری در حوادث  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت همدلی و همیاری در حوادث درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 33         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق ...

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث

دانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادث  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 18         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تولید و توزیع

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تولید و توزیع  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تولید و توزیع درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 31         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم مصرف

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم مصرف  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مصرف درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 33         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی     فونت ...

دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم من کجا زندگی می کنم

دانلود پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم من کجا زندگی می کنم  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت من کجا زندگی می کنم درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 38         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم ایران خانه ما

دانلود پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم ایران خانه ما  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایران خانه ما درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 30         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...

دانلود پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تنوع زیستگاه های ایران

دانلود پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تنوع زیستگاه های ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تنوع زیستگاه های ایران درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 32         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین ...

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم حفاظت از زیستگاه های ایران

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم حفاظت از زیستگاه های ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حفاظت از زیستگاه های ایران درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 43         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جمعیت ایران

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جمعیت ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جمعیت ایران درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 32         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب ...

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم منابع آب و خاک

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم منابع آب و خاک  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت منابع آب و خاک درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 48         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات ...

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم گردشگری چیست

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم گردشگری چیست  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت گردشگری چیست درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 32       پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب ...

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جاذبه های گردشگری ایران

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جاذبه های گردشگری ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 49         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات ...

دانلود پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم میراث فرهنگی و تاریخ

دانلود پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم میراث فرهنگی و تاریخ  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت میراث فرهنگی و تاریخ درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 19         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات ...

دانلود پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قدیمی ترین سکونتگاه های ایران

دانلود پاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قدیمی ترین سکونتگاه های ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه های ایران درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 44         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران

دانلود پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: ...

دانلود پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتم امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند

دانلود پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتم امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه هفتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 19         پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هفتم اوضاع اجتماعی ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هفتم اوضاع اجتماعی ایران باستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 21         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با ...

دانلود پاورپوینت درس بیست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم اوضاع اقتصادی در ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس بیست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم اوضاع اقتصادی در ایران باستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان درس بیست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 22         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ...

دانلود پاورپوینت درس بیست سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس بیست سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان درس بیست سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 31         پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت درس بیست چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دانش و هنر در ایران باستان

دانلود پاورپوینت درس بیست چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دانش و هنر در ایران باستان  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان درس بیست چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم فرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 30         پاورپوینت قابل ویرایش با ...

نمونه سوال و تست آمار توصیفی

نمونه سوال و تست آمار توصیفیشامل 94 سوال با جواب تشریحی اسکن شده با کیفیت عالی شامل مباحث: فراوانی پراکندگی میانه نما و مد دامنه تغییرات چارک انحراف معیار چولگی و کشیدگی و .... نمونه سوال و تست با جواب تشریحی درباره تمامی مباحث آمار و احتمالات در سایت موجود می ...

نمونه سوال و تست آنالیز ترکیبی

نمونه سوال و تست آنالیز ترکیبیشامل 117سوال با جواب تشریحی اسکن شده با کیفیت عالی شامل مباحث: جایگشت تبدیل ترکیب بسط دوجمله ای و ... نمونه سوال و تست با جواب تشریحی درباره تمامی مباحث آمار و احتمالات در سایت موجود می باشد. همچنین نمونه سوال و ...

نمونه سوال و تست احتمالات

نمونه سوال و تست احتمالاتشامل 148 سوال با جواب تشریحی اسکن شده با کیفیت عالی شامل مباحث: پیشامدها احتمال شرطی ضرب احتمالات قاعده بیز فضاهای نمونه ای و .... نمونه سوال و تست با جواب تشریحی درباره تمامی مباحث آمار و احتمالات در سایت موجود می باشد. همچنین نمونه ...

نمونه سوال و تست متغیرهای تصادفی

نمونه سوال و تست متغیرهای تصادفیشامل 100 سوال با جواب تشریحی اسکن شده با کیفیت عالی شامل مباحث: تابع جرم احتمال چگالی احتمال امید ریاضی کوواریانس ضریب تشخیص و .... نمونه سوال و تست با جواب تشریحی درباره تمامی مباحث آمار و احتمالات در سایت موجود می باشد. همچنین ...

نمونه سوال و تست توزیع احتمال

نمونه سوال و تست توزیع احتمالشامل 84 سوال با جواب تشریحی اسکن شده با کیفیت عالی شامل مباحث: توزیع یکنواخت توزیع برنولی توزیع دوجمله ای توزی هندسی توزیع پواسون توزیع نرمال و .... نمونه سوال و تست با جواب تشریحی درباره تمامی مباحث آمار و احتمالات در سایت موجود ...

پکیج جامع کسب درآمد میلیونی از تلگرام

پکیج جامع کسب درآمد میلیونی از تلگرامآیا می دانید 50 میلیون ایرانی از مسنجر تلگرام استفاده می کنند؟  آیا میدانید تولید ۸۱ درصد مطالب تلگرام توسط ایرانی ها انجام میگیرد ؟ آیا می دانید روزانه بیش از ۱۰ میلیارد پیام در تلگرام ...

دانلود درس ۱ مطالعات اجتماعی پایه هشتم پاورپوینت تعاون ۱

دانلود درس 1 مطالعات اجتماعی پایه هشتم پاورپوینت تعاون 1  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تعاون 1 درس اول مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 32         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم پاورپوینت تعاون ۲

دانلود درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم پاورپوینت تعاون 2  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تعاون 2 درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 29         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی ...

دانلود پاورپوینت درس ۳ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ساختار و تشکیلات دولت

دانلود پاورپوینت درس 3 مطالعات اجتماعی پایه هشتم ساختار و تشکیلات دولت  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ساختار و تشکیلات دولت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتمفرمت: پاورپوینت ppt     تعداد اسلاید: 27         پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای     منطبق با آخرین تغییرات مطالب ...